Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató a honlaplátogatók részére

Az lkkbudapest.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-………./2016.)
A honlapon automatikus adatrögzítés történik (cookie, Google Analytics)
A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlap bizonyos szolgáltatásaira.

Adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.
Kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap kapcsolatfelvételt biztosító szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó nevét e-mail címét, telefonszámát, jelszavát és felhasználónevét.

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
Adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, kapcsolatfelvételre szükséges adatok esetén az érintett törlési jelzéséig.

Adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője a Lengyel Közművelődési Központ (cím: 1102 Budapest, Állomás utca 10. )
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az lkkbudapest.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (Cím: 1102 Budapest, Állomás utca 10.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1102 Budapest, Állomás utca 10.) illetve a info@lkkbudapest.hu e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Lengyel Közművelődési Központ weboldalának (lkkbudapest.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.